.

.

Parafialna Rada Duszpasterska

Skład Rady
 1. ks. Marek Otolski MIC - przewodniczący
 2. Krzysztof Michalski - wiceprzewodniczący
 3. Barbara Wierzbicka - sekretarz 
 4. Małgorzata Choromańska
 5. Krzysztof Choromański
 6. Zofia Iwańczuk
 7. Edward Jędrasik
 8. ks. Grzegorz Leszczyk MIC - wikariusz
 9. Paweł Lipnicki
 10. Krzysztof Miziński
 11. ks. Tomasz Sadłowski MIC - wikariusz
 12. Urszula Sobiech
 13. Paweł Sobiech
 14. Nina Szerejko
 15. Angelika Talarek
 16. Szymon Witan
 17. Andrzej Zajdel
Spotkania Rady
pierwsze wtorki miesiąca, godz. 19.30, salka Hosanna

Kontakt
Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący, rada.stegny@marianie.pl

Powołanie Rady
Parafialna Rada Duszpasterska w obecnym składzie została powołana w niedzielę 15.04.2018 r. podczas Mszy Świętej o godz. 10.00. W dniu 06.04.2021 r. w związku z trwającym stanem epidemii i wynikających z niego ograniczeń, po konsultacji z Wiceprzewodniczącym Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Ksiądz Proboszcz postanowił zgodnie z pkt. 6 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Warszawskiej (tekst statutu za Aneksem nr 6, IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, 19.03.2003 r.) o wydłużeniu mandatów wszystkich obecnych członków Rady i powołaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dotychczasowym składzie na kolejną 3 letnią kadencję. 

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Warszawskiej
 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD) lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
 2. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
 3. W skład Rady wchodzą z urzędu: proboszcz jako jej przewodniczący, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto w skład Rady należy powołać przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim parafii, zwłaszcza członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii, z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii.
 4. Członków PRD, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga jednak zatwierdzenia proboszcza.
 5. Przed pierwszym posiedzeniem członkowie Rady winni złożyć na ręce księdza proboszcza przyrzeczenie wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego postępowania.
 6. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia PRD o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
 8. PRD jest organem doradczym i wspomagającym w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
 9. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalanie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady. W szczególnych przypadkach proboszcz, może ustanowić spośród członków PRD, swojego delegata zlecając mu przewodniczenie obradom.
 10. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na trzy miesiące, a członkowie o jej posiedzeniu powinni dowiadywać się przynajmniej na tydzień przed terminem.
 11. Rada powinna wybrać z pośród siebie sekretarza, który prowadzi księgę protokołów z poszczególnych posiedzeń. Księgę tę przechowuje się w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
 12. Działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.
 13. W poszczególnych przypadkach Arcybiskup może zezwolić na inne zasady powoływania PRD.
(tekst statutu za Aneksem nr 6, IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, 19.03.2003 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz