.

.

Dokumenty do sakramentów

DOKUMENTY WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SAKRAMENTÓW

Chrzest

Sakrament chrztu św. jest bramą, która otwiera drogę do innych sakramentów. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że: „Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament” (KKK 1257). Ponadto trzeba pamiętać, że: „Chrzest jest sakramentem wiary” (KKK 1253), czyli zakłada, wyraża i umacnia wiarę.
Sakrament udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca.
Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
Wymagane dokumenty:
- akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
- dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej; osoba bierzmowana).
Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 17.00 w sali Kafarnaum (Dom parafialny).

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii trwa dwa tata. W trakcie tego czasu kandydaci do bierzmowania spotykają się dwa razy w miesiącu - uczestniczą w katechezach ogólnych oraz spotkaniach w małych grupkach. W przygotowaniu bierze udział młodzież klas ósmych i licealna.
Młodzież akademicka i dorośli kandydaci do bierzmowania przygotowywani są w osobnym trybie. Szczegóły na ten temat można uzyskać w kancelarii parafialnej.
Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
- odpis z aktu chrztu,
- świadectwo uczęszczania na katechezę z ostatniej klasy,
- świadectwo przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (dla osób, które przygotowywały się w innej parafii),
- dane dotyczące świadka kandydata do bierzmowania,
- zgoda proboszcza (dla kandydatów, którzy mieszkają na terenie innej parafii).

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).
Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego), zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest sześć miesięcy.
Wymagane dokumenty:
- metryka chrztu, wystawiona maksymalnie sześć miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania
- dowód osobisty
- zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii
- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
- zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w katolickiej poradni rodzinnej
- zaświadczenie z USC lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej został zawarty
- dane świadków ślubu (imiona i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz